skip to Main Content

แนวคิดหลักในการจัดงานสถาปนิก’64

งานสถาปนิก’64 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage” ต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ‘มรดก’ หรือ ‘Heritage’ ในหลากหลายมิติ หลายคนอาจคิดว่างานอนุรักษ์อาคาร หรือเรื่องมรดกสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องไกลตัว เป็นหน้าที่ของกรมศิลปากร หรือนักอนุรักษ์ เท่านั้น แต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกคน เกี่ยวข้องกับคนทุกสาขาอาชีพคนที่มีบ้านเก่าต้องการจะปรับปรุงอาคารสามารถมาหาความรู้เกี่ยวกับวัสดุและการซ่อมแซมอาคารเก่าได้อย่างถูกหลักและถูกสตางค์การปรับเปลี่ยนอาคารโบราณเพื่อสร้างโอกาส ทางธุรกิจใหม่ๆตลอดจนการพัฒนาเมืองและชุมชน ตัวอย่างเช่น การเกิดขึ้นของชุมชนสร้างสรรค์ในย่านเก่าที่ก่อให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจมากมาย

Back To Top