สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม

วัตถุประสงค์

  1. มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ ในฐานะองค์กรทางชีพอิสระทางสถาปัตยกรรม
  2. เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิกเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีรวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม
  3. ให้ความรู้ คำปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้าการวิจัยและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
  5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรและสถาบันทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาและเผยแพร่อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิกให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน
  6. ส่งเสริม พัฒนาและติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณีว่าด้วยการให้บริการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน
  7. กำหนดและรับรองมาตรฐาน กฎระเบียบเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม

 

E-Newsletter Subscription