skip to Main Content

Inno-Talks

เวทีสัมมนาที่ถูกจัดขึ้นภายในงานสถาปนิก’64 โดยเน้นให้ความสำคัญในประเด็น Innovative Construction Materials
ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างมาร่วมบรรยายกับ 17 หัวข้อหลัก ตลอด 6 วัน

27
เมษายน
2564

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

29
เมษายน
2564

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

30
เมษายน
2564

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

1
พฤกษภาคม
2564

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

2
พฤกษภาคม
2564

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

11.30-12.30

ผู้บรรยาย: TBA

ตำแหน่งและบริษัท:

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย

หัวข้อ: TBA

Back To Top